Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa - PWR Trade Template

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

Rimanom 15:7

Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu.

Operácia vianočné dieťa

Výdaj balíčkov zo skladov 2023

Vážení partneri,

včera 4.12.2023 sa nám podarilo v podvečerných hodinách vyložiť kamión v sklade Vlčany a dnes v skladoch Heľpa a Sabinov. Momentálne prebieha prerozdelenie balíčkov a zrátavanie reálneho stavu. Následne sklady budú otvorené takto:

Sklad Vlčany, prístupný z Osztényiho ulice hneď vedľa kostola Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, zodpovedná osoba: pán farár Pál Erdélyi, t. č. 0905/680153

Výdaj prebehne: v sobotu 9.12. od 9:00 hod. do 12:00 hod. a v utorok 12.12. od 16:00 hod. do 17:30 hod. je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili, ak niekomu termín nevyhovuje volajte na príslušné číslo skladu.

Sklad Heľpa, Farská 900/5, 976 68 Heľpa, zodpovedná osoba: pán farár Štefan Kosturko, t. č. 0905/508951

Výdaj prebehne: v piatok 8.12. Od 10:00 do 14:00 a sobotu 9.12. od  10:00 do 15:00 je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili

Sklad Sabinov, Ul. Severná budova zboru Apoštolskej cirkvi v Sabinove, zodpovedná osoba: Ronald Šugár, nahlasovanie prebieha online, do mailov ste dostali link

Výdaj prebehne: 5.12.2023 od 17:30 do 21:00 hod. alebo 6.12.2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. /je potrebné, aby ste si balíčky všetci vyzdvihli v tieto dni, nakoľko je potrebné čo najskôr vyprázdniť sklad/
 
Nezabudnite si prosím v sklade pýtať dodací list k balíčkom kvôli prípadným cestným kontrolám!!!
 
 

NEZABUDNITE NÁM ZASLAŤ TERMÍNY A MIESTA DISTRIBÚCIÍ, NAKOĽKO V NIEKTORÝCH REGIÓNOCH BUDÚ PREBIEHAŤ VIZITÁCIE ZO STRANY SAMARITAN´S PURSE.

 
 
 
 
 
 
 

Príchod kamiónu s balíčkami na Slovensko

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si vám oznámiť, že začiatkom budúceho týždňa dorazí kamión s balíčkami na Slovensko. Po vyložení balíčkov v jednotlivých skladoch vo Vlčanoch, Heľpe a Sabinove prebehne prerozdelenie balíčkov zo strany národného tímu a následne budete kontaktovaní našimi koordinátormi, ktorí vám oznámia termíny vyzdvihnutia balíčkov.

Tu sí vás dovoľujeme upozorniť, že nedodržanie vyzdvihnutia balíčkoch v určených termínoch bude mať za následok, že dané balíčky budú stiahnuté do centrálneho skladu v Bratislave. Preto vás žiadame, aby ste si vopred naplánovali vyzdvihnutie a dohodli si ho potom s jednotlivými skladmi. Pri plánovaní vyzdvihnutia počítajte s tým, že by ste si balíčky vyzdvihli do konca budúceho týždňa, tzn. do 10.12.2023.

S prípadnými otázkami kontaktujte koordinátorov v jednotlivých regiónoch.

 

Narodný tím OVD

 

Termíny školení v novej sezóne 2023/2024

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že sa blížia školenia pre Partnerov v službe, ktoré sa tento rok budú konať v týchto dátumoch a na týchto miestach:

 

30.9.2023 - región Západ

miesto konania: Reformovaná cirkev Vlčany, Hlavná 960

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

14.10.2023 - región Východ

miesto konania: Zbor Devleskero Kher Košice, Jesenského 21/A

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

11.11.2023 - región Stred

miesto konani: BJB Klenovec, SNP 122

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

Na základe mailov, ktoré ste dostali je potrebné, aby sa školenia zúčastnili minimálne 2 zástupcovia za cirkev/organizáciu, avšak najlepšie celý tím Partnera v službe, nakoľko počas školenia budú prebiehať interaktívne časti, kde je potrebná účasť celého tímu. Počas školenia vám budú oznámené tiež počty pridelených balíčkov (nie jednotlivé kategórie). Tiež vás chceme poprosiť, aby ste nám počas školenia oznámili miesta, ktoré chcete tento rok navštíviť kvôli prípadným vizitáciám z našej strany a zo strany Samaritan´s Purse.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať regionálnych koordinátorov OVD.

 

Výberové konanie na voľné pozície do tímov

Vážení partneri, priatelia,

v mesiaci máj vyhlasujeme výberové konanie na neobsadené pozície v našich týmoch, ktoré sa týkajú Veľkého poverenia podľa Matúša 28,19-20.  Našim cieľom je, aby v novej sezóne boli doplnené jednotlivé neobsadené pozície, vďaka čomu zabezpečíme rast a stabilizáciu projektu. Jedná sa o tieto pozície:

Národný koordinátor pre následnú prácu

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na národnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od regionálnych tímov OVD a komunikovať s regionálnymi koordinátormi OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk, baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať. (Náklady na cesty sú hradené z nášho rozpočtu).

UPOZORNENIE: Výberového konania na pozíciu do národného tímu sa zúčastní zástupca Samaritan´s Purse.

 

Regionálny koordinátor pre Západ a Východ (koordinátor tímu):

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je riadenie činnosti regionálneho tímu v rámci regiónu. Komunikácia s ostatnými koordinátormi v tíme a s národným tímom. Koordinátor tímu bude zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach pre Partnerov v službe a zároveň bude poverený komunikáciou s nimi. V prípade úspešného výberu sa raz ročne bude zúčastňovať na nConnectoch (Poľsko-Slovenské stretnutia) a prípadných školeniach v rámci Slovenska.

Naše očakávania: Hľadáme človeka s tímovým duchom, ktorý je prirodzený líder a dokáže stmeľovať kolektív. Zároveň je dobrý v komunikácii a riadení tímu. Výhodou pre neho bude komunikácia aspoň v jednom cudzom jazyku (ale nie je podmienkou).

 

Regionálny koordinátor následnú práce pre Východ:

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na regionálnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od Partnerov v službe a komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk (nie je podmienkou), baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať.

 

Regionálny koordinátor modlitieb pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je modlitebná podpora tímu a Partnerov v službe, hľadáme človeka, ktorý má na srdci modlitbu za rôzne potreby. Zároveň má rád prácu s deťmi a ich rodinami, chce sa podieľať na duchovnom raste tímu a inšpirovať k modlitbám našich partnerov. Zároveň je jeho úlohou zhromažďovanie svedectiev a fotografií z projektu Operácie vianočné dieťa v danom regióne. V prípade úspešného výberu sa daný koordinátor bude zúčastňovať školení a stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude tiež komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je modlitebník, zaujíma sa o modlitebné potreby ľudí vo svojom okolí, má na srdci podporiť modlitebne projekt Operácie vianočné dieťa. Rád komunikuje s ľuďmi, má rád deti. A je pevne zasadený v cirkvi. Zároveň nemá problém v prípade potreby vycestovať. Cudzí jazyk výhodou. Pravidelná účasť na nConnectoch a prípadných stretnutiach tímu.

 

Regionálny koordinátor logistiky pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou je koordinácia logistických procesov v regióne. Pomoc pri vyhľadávaní dočasných skladov pre vyloženie balíčkov, riadenie dobrovoľníkov v sklade. Koordinácia a výdaj balíčkov partnerov. Výdaj materiálov partnerom v prípade potreby. Pomoc s prepravou podľa potreby. Komunikácia a koordinácia s národným koordinátorom pre logistiku.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má organizačné schopnosti, vyzná sa v logistike a dokáže vyhľadávať sklady v regióne a odkomunikovať ich prípadný prenájom (najlepšie formou nefinančného daru) na krátke obdobie pred Vianocami. Zároveň dokáže zhromaždiť dostatočný počet dobrovoľníkov potrebných na vyloženie kamiónu a dokáže samostatne riadiť vykládku a výdaj. Zároveň ide o človeka, ktorý je tímový hráč a je pevne zakorenený v cirkvi.

 

Regionálny koordinátor mobilizácie cirkvi pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora mobilizácie cirkvi je komunikácia s Partnermi v službe, propagácia projektu Operácie vianočné dieťa na rôznych kresťanských podujatiach a vyhľadávanie nových potenciálnych Partnerov v službe. Jeho úlohou je tiež spoluorganizovanie školení pre partnerov (zaškolíme), vyhľadávanie vhodných miest na školenia v spolupráci s koordinátorom tímu, zhromažďovanie svedectiev od partnerov v spolupráci s koordinátormi následnej práce a modlitieb. Podieľanie sa na vizitáciách u partnerov. Účasť na školeniach a stretnutiach organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Komunikácia s národným tímom.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je akčný, má prezentačné schopnosti, je komunikatívny a tímový hráč. Nemá problém oslovovať jednotlivé denominácie ohľadne projektu Operácie vianočné dieťa. Jeho víziou je, aby sa Božie slovo šírilo do posledných končín zeme a je pevne zakorenený v cirkvi. Nemá problém vycestovať v prípade potreby, zúčastňuje sa na nConnectoch a iných prípadných stretnutiach tímu. Ovládanie cudzieho jazyka výhodou. 

 

Regionálny koordinátor zdrojov pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci regiónu a komunikácia s národným koordinátorom zdrojov. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne nConnecov.

 

V prípade, že vás niektorá z pozícii zaujala a chcete sa k nám pridať prosíme, aby ste si stiahli FORMULÁR PRE DOBROVOĽNÍKOV a vyplnený ho zaslali na mailovú adresu Národného tímu OVD do 31.5.2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Pre sezónu 2023/2024 pripravujeme zmeny

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od najbližšej sezóny OVD nebudú do projektu zaradení partneri, ktorí nie sú priamo cirkevnou organizáciou alebo cirkvou. V praxi to znamená, že do projektu od novej sezóny nezaradíme komunitné centrá, azylové centrá a útulky. Vstup do projektu bude umožnený len cirkvám a cirkevným organizáciám. K tejto zmene dochádza z dôvodu naplnenia vízie projektu Samaritan´s Purse a tiež z dôvodu nedodržiavania pravidiel zo strany niektorých partnerov. Viac informácií k tomuto rozhodnutiu prinesieme na plánovanom Stretnutí vízie v mesiaci máj.

 

Národný tím OVD

Podkategórie

f t g m