Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa - PWR Trade Template

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Rimanom 15:7

Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu.

Operácia vianočné dieťa

Predtým, než vyplníte prihlášku

Predtým, než vyplníte prihlášku si poriadne prečítajte text, ktorý sa nachádza v prihlasovacom formulári. Je pre nás veľmi dôležité, aby boli pravidlá projektu dodržiavané. Aj preto upozorňujeme na nasledovné. Projekt OVD sa skladá zo 4 dôležitých častí:

1.Školenie partnerov v službe (neabsolvovanie tohto školenia ma za následok nezaradenie do projektu)

2. Distribúcie balíčkov (tu budeme od tejto sezóny vyžadovať od všetkých partnerov vopred termíny distribúcií, s termínmi, miestom a časom distribúcií prídete buď na školenie OVD alebo najneskôr v čase vyzdvihnutia balíčkov v sklade)

3. Následná práca (rovnako vyžadujeme poskytnutie miesta, termínu a času, kedy prebiehajú kluby)

4. Vision Meeting/Stretnutie vízie (je neoddeliteľnou súčasťou projektu, účasť na ňom je nutná)

Prečo na túto skutočnosť upozorňujeme. Naši partneri zo zahraničia majú právo navštíviť vás v rôznych častiach projektu. Čo sa dialo aj v tejto sezóne. Nie vždy im však bolo umožnené túto návštevu absolvovať, čo vysiela negatívny signál smerom k nám. Rovnako by sme vás radi navštívili aj my, aby sme sa spoločne s vami mohli tešiť z vašej služby a toho, čo Boh robí v životoch jednotlivých detí. Preto aj v novej sezóne budú pokračovať naše návštevy počas distribúcií a následnej práce.

Ďalej vás upozorňujeme, aby ste si poriadne skontrolovali vašu emailovú adresu, ktorú zadávate do prihlášky. Počas sezóny budete od nás dostávať maily (prevažne z regiónov), kde sa budeme pýtať na spätnú väzbu. Často sa nám stáva, že buď nereagujete, alebo vaše mailové adresy nie sú aktuálne. Niekoľkokrát dokonca došlo k neprebratiu vopred objednanej zásielky, čo nám spôsobuje nemalé finančné škody. Z tohto dôvodu budeme všetkých partnerov z neaktuálnymi údajmi alebo nereagujúcich z projektu vyraďovať, nakoľko máme obrovskú zodpovednosť pred našimi partnermi v zahraničí. Od tejto sezóny nie sú žiaľ definitívne do projektu pustené komunitné centrá. Projekt je prioritne určený pre cirkvi a cirkevné organizácie.

Zároveň ďakujeme všetkým poctivým a službe vydaným partnerom za ich doterajšiu kvalitnú prácu. Je vás mnoho. Nech vám Pán bohate nahradí všetko, čo ste investovali do životov detí a ich rodín.

 

Bc. Nadežda Jančárová

národný koordinátor OVD

Výberové konanie na voľné pozície do tímov

Vážení partneri, priatelia,

v mesiaci máj vyhlasujeme výberové konanie na neobsadené pozície v našich týmoch, ktoré sa týkajú Veľkého poverenia podľa Matúša 28,19-20.  Našim cieľom je, aby v novej sezóne boli doplnené jednotlivé neobsadené pozície, vďaka čomu zabezpečíme rast a stabilizáciu projektu. Jedná sa o tieto pozície:

Národný koordinátor pre následnú prácu

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na národnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od regionálnych tímov OVD a komunikovať s regionálnymi koordinátormi OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk, baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať. (Náklady na cesty sú hradené z nášho rozpočtu).

UPOZORNENIE: Výberového konania na pozíciu do národného tímu sa zúčastní zástupca Samaritan´s Purse.

 

Národný koordinátor zdrojov

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci Slovenska a komunikácia priamo so Samaritan´s Purse. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne iConnectov a nConnectov.

 

Regionálny koordinátor následnú práce pre Východ:

Popis pozície: Jeho hlavnou zodpovednosťou je komunikácia a koordinácia následnej práce s deťmi (Najúžasnejšia cesta) na regionálnej úrovni. Zároveň bude daný koordinátor zaškolený tak, aby sa mohol spolupodieľať na školeniach Partnerov v službe. V prípade úspešného výberu sa budete zúčastňovať medzinárodných a národných stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude zhromažďovať svedectvá týkajúce sa následnej práce od Partnerov v službe a komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má tímového ducha, chce sa viac zapojiť do služby Operácie vianočné dieťa. Pravidelne navštevuje cirkev, ovláda minimálne jeden cudzí jazyk (nie je podmienkou), baví ho práca s deťmi a nemá problém v prípade potreby vycestovať.

 

Regionálny koordinátor modlitieb pre Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora je modlitebná podpora tímu a Partnerov v službe, hľadáme človeka, ktorý má na srdci modlitbu za rôzne potreby. Zároveň má rád prácu s deťmi a ich rodinami, chce sa podieľať na duchovnom raste tímu a inšpirovať k modlitbám našich partnerov. Zároveň je jeho úlohou zhromažďovanie svedectiev a fotografií z projektu Operácie vianočné dieťa v danom regióne. V prípade úspešného výberu sa daný koordinátor bude zúčastňovať školení a stretnutí organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Bude tiež komunikovať s národným tímom OVD.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je modlitebník, zaujíma sa o modlitebné potreby ľudí vo svojom okolí, má na srdci podporiť modlitebne projekt Operácie vianočné dieťa. Rád komunikuje s ľuďmi, má rád deti. A je pevne zasadený v cirkvi. Zároveň nemá problém v prípade potreby vycestovať. Cudzí jazyk výhodou. Pravidelná účasť na nConnectoch a prípadných stretnutiach tímu.

 

Regionálny koordinátor logistiky pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou je koordinácia logistických procesov v regióne. Pomoc pri vyhľadávaní dočasných skladov pre vyloženie balíčkov, riadenie dobrovoľníkov v sklade. Koordinácia a výdaj balíčkov partnerov. Výdaj materiálov partnerom v prípade potreby. Pomoc s prepravou podľa potreby. Komunikácia a koordinácia s národným koordinátorom pre logistiku.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má organizačné schopnosti, vyzná sa v logistike a dokáže vyhľadávať sklady v regióne a odkomunikovať ich prípadný prenájom (najlepšie formou nefinančného daru) na krátke obdobie pred Vianocami. Zároveň dokáže zhromaždiť dostatočný počet dobrovoľníkov potrebných na vyloženie kamiónu a dokáže samostatne riadiť vykládku a výdaj. Zároveň ide o človeka, ktorý je tímový hráč a je pevne zakorenený v cirkvi.

 

Regionálny koordinátor mobilizácie cirkvi pre Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora mobilizácie cirkvi je komunikácia s Partnermi v službe, propagácia projektu Operácie vianočné dieťa na rôznych kresťanských podujatiach a vyhľadávanie nových potenciálnych Partnerov v službe. Jeho úlohou je tiež spoluorganizovanie školení pre partnerov (zaškolíme), vyhľadávanie vhodných miest na školenia v spolupráci s koordinátorom tímu, zhromažďovanie svedectiev od partnerov v spolupráci s koordinátormi následnej práce a modlitieb. Podieľanie sa na vizitáciách u partnerov. Účasť na školeniach a stretnutiach organizovaných Samaritan´s Purse a Národným tímom OVD. Komunikácia s národným tímom.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý je akčný, má prezentačné schopnosti, je komunikatívny a tímový hráč. Nemá problém oslovovať jednotlivé denominácie ohľadne projektu Operácie vianočné dieťa. Jeho víziou je, aby sa Božie slovo šírilo do posledných končín zeme a je pevne zakorenený v cirkvi. Nemá problém vycestovať v prípade potreby, zúčastňuje sa na nConnectoch a iných prípadných stretnutiach tímu. Ovládanie cudzieho jazyka výhodou. 

 

Regionálny koordinátor zdrojov pre Západ, Stred a Východ:

Popis pozície: Hlavnou zodpovednosťou koordinátora zdrojov je zhromažďovanie údajov ohľadne príjmov a výdajov v rámci regiónu a komunikácia s národným koordinátorom zdrojov. Evidencia potrieb tímu a prípadných nefinančných darov.

Naše očakávania: Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s jednoduchým účtovníctvom, baví ho práca s číslami a zároveň chce prispieť k skvalitneniu a rastu projektu. Je komunikatívny, má tímového ducha a nemá problém v prípade potreby vycestovať na školenia a stretnutia tímu. Zároveň sa počíta, že sa bude zúčastňovať raz ročne nConnectov.

 

V prípade, že vás niektorá z pozícii zaujala a chcete sa k nám pridať prosíme, aby ste si stiahli FORMULÁR PRE DOBROVOĽNÍKOV a vyplnený ho zaslali na mailovú adresu Národného tímu OVD do 31.5.2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Stretnutie vízie 2024 (Vision meeting)

Vážení partneri v službe, milí priatelia,


dovoľujeme si Vás pozvať naplánovaný Vision meeting Operácie vianočné dieťa (OVD) pre rok 2024, ktorý sa uskutoční dňa:

08.06.2024 (sobota) od 10:00 hod. pre región ZÁPAD a STRED v DOM NA SKALE - SLOVO ŽIVOTA Prievidza, Ulica A. Mišúta 779/32, 971 01 Prievidza (účasť prosím potvrďte do 3.6.2024)
14.06.2024 (piatok) od 14:00 hod. pre región VÝCHOD a STRED v priestoroch DEVLESKERO KHER Košice – Boží Dom, Jesenského 21/A, 04001, Košice (účasť prosím potvrďte do 8.6.2024)
Poďte sa spoločne s nami zdieľať s víziou OVD, oslavovať, čo Boh robí skrze projekt OVD v uplynulých 31 rokoch a oslávte spoločne s nami spoločnú prácu a víziu.

Rezervujte si prosím na toto stretnutie čas. Počas stretnutia budeme s Vami zdieľať víziu Samaritan´s Purse, informujeme Vás o priebehu uplynulého ročníka a tiež Vám zodpovieme všetky Vaše otázky. Počas stretnutia je zabezpečené pre všetkých hostí občerstvenie. Stretnutie je tiež vhodné pre nových partnerov, ktorí majú záujem vstúpiť do nášho projektu a preto posuňte túto pozvánku aj do ďalších cirkevných zborov a cirkevných organizácií.
Pre lepšie zabezpečenie občerstvenia pre vás, vás prosíme o vyplnenie krátkeho prihlasovacieho formulára:

Potvrdenie účasti Vision meeting Západ (Stred): https://forms.gle/ibCbkLiNB6aKKgGK9
Potvrdenie účasti Vision meeting Východ (Stred): https://forms.gle/GrjnWh8KY8fi9N1FA

Prosíme tiež súčasných partnerov, aby si pripravili krátke svedectvá zo svojej služby počas, ktoré zažili v tejto sezóne. Dostanete priestor zdieľať sa s nimi.

 

Národný tím OVD

Výdaj balíčkov zo skladov 2023

Vážení partneri,

včera 4.12.2023 sa nám podarilo v podvečerných hodinách vyložiť kamión v sklade Vlčany a dnes v skladoch Heľpa a Sabinov. Momentálne prebieha prerozdelenie balíčkov a zrátavanie reálneho stavu. Následne sklady budú otvorené takto:

Sklad Vlčany, prístupný z Osztényiho ulice hneď vedľa kostola Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, zodpovedná osoba: pán farár Pál Erdélyi, t. č. 0905/680153

Výdaj prebehne: v sobotu 9.12. od 9:00 hod. do 12:00 hod. a v utorok 12.12. od 16:00 hod. do 17:30 hod. je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili, ak niekomu termín nevyhovuje volajte na príslušné číslo skladu.

Sklad Heľpa, Farská 900/5, 976 68 Heľpa, zodpovedná osoba: pán farár Štefan Kosturko, t. č. 0905/508951

Výdaj prebehne: v piatok 8.12. Od 10:00 do 14:00 a sobotu 9.12. od  10:00 do 15:00 je potrebné, aby ste sa vopred nahlásili

Sklad Sabinov, Ul. Severná budova zboru Apoštolskej cirkvi v Sabinove, zodpovedná osoba: Ronald Šugár, nahlasovanie prebieha online, do mailov ste dostali link

Výdaj prebehne: 5.12.2023 od 17:30 do 21:00 hod. alebo 6.12.2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. /je potrebné, aby ste si balíčky všetci vyzdvihli v tieto dni, nakoľko je potrebné čo najskôr vyprázdniť sklad/
 
Nezabudnite si prosím v sklade pýtať dodací list k balíčkom kvôli prípadným cestným kontrolám!!!
 
 

NEZABUDNITE NÁM ZASLAŤ TERMÍNY A MIESTA DISTRIBÚCIÍ, NAKOĽKO V NIEKTORÝCH REGIÓNOCH BUDÚ PREBIEHAŤ VIZITÁCIE ZO STRANY SAMARITAN´S PURSE.

 
 
 
 
 
 
 

Príchod kamiónu s balíčkami na Slovensko

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si vám oznámiť, že začiatkom budúceho týždňa dorazí kamión s balíčkami na Slovensko. Po vyložení balíčkov v jednotlivých skladoch vo Vlčanoch, Heľpe a Sabinove prebehne prerozdelenie balíčkov zo strany národného tímu a následne budete kontaktovaní našimi koordinátormi, ktorí vám oznámia termíny vyzdvihnutia balíčkov.

Tu sí vás dovoľujeme upozorniť, že nedodržanie vyzdvihnutia balíčkoch v určených termínoch bude mať za následok, že dané balíčky budú stiahnuté do centrálneho skladu v Bratislave. Preto vás žiadame, aby ste si vopred naplánovali vyzdvihnutie a dohodli si ho potom s jednotlivými skladmi. Pri plánovaní vyzdvihnutia počítajte s tým, že by ste si balíčky vyzdvihli do konca budúceho týždňa, tzn. do 10.12.2023.

S prípadnými otázkami kontaktujte koordinátorov v jednotlivých regiónoch.

 

Narodný tím OVD

 

Podkategórie

f t g m